Advies vragen bij het LECK

Bij een advies bespreekt u telefonisch de casus. Dit kan anoniem ten aanzien van de persoonsgegevens van het kind. Indien noodzakelijk kunnen de artsen van het LECK op afstand geanonimiseerde lichtfoto’s beoordelen. U kunt ook een officiële herbeoordeling van radiologische beelden laten verrichten door één van de kinderradiologen van het LECK. Radiologische beelden worden altijd met bijbehorende persoonsgegevens beoordeeld.

Hoe aanvragen

Voor het verkrijgen van een advies neemt u telefonisch contact op met de dienstdoende kinderarts van het LECK via 0900 – 4445444 (€ 0,25 p.m.).

Herbeoordeling radiologie

Het is mogelijk om radiologische beelden te laten herbeoordelen door een gespecialiseerde (forensisch-)kinderradioloog van het LECK. De werkwijze voor het aanvragen van een officiële herbeoordeling vindt u hier.
Voordat radiologische beelden herbeoordeeld kunnen worden, dient het toestemmingsformulier ondertekend te zijn.

Kosten

Voor een advies worden geen kosten in rekening gebracht, behalve wanneer er gevraagd wordt om een officiële herbeoordeling van radiologische beelden. In dat geval ontvangt de adviesvrager een factuur conform onderlinge dienstverlening zoals jaarlijks vastgesteld door de NZA.
Voor herbeoordelingen op vraag van Veilig Thuis worden geen kosten in rekening gebracht.
Om deze kosten te kunnen dekken, is een subsidie verkregen van de Janivo Stichting en het SOD & Fie van der Hoop Fonds.

Berichtgeving

Bij het LECK worden alle casus anoniem geregistreerd onder een casusnummer. Het is belangrijk dat u dit casusnummer noteert voor het geval u terug wilt komen op een bepaalde casus. Alle berichtgeving over het advies wordt gedaan onder vermelding van het casusnummer.

Het LECK registreert uw naam en e-mailadres bij het casusnummer. Als u hier bezwaar tegen wilt maken kunt u dat doen via info@leck.nu.

U ontvangt het advies altijd zowel telefonisch als per e-mail in de vorm van een digitale brief.

Bij een officiële herbeoordeling van radiologische beelden ontvangt u tevens een brief op naam van de patiënt vanuit het LECK-ziekenhuis dat de herbeoordeling heeft verricht.

Juridische status

De juridische status van een advies van het LECK is dat van een advies. Uitgangspunt daarbij is dat de adviesvrager primair verantwoordelijk is voor de zorg, maar dat daarbij wel vertrouwd moet kunnen worden op de expertise van degene aan wie advies gevraagd wordt. Met andere woorden: de adviesgever is verantwoordelijk voor het gegeven advies, en de adviesvrager is verantwoordelijk voor de zorg die hij/zij levert, al dan niet gebruik makend van het advies. Gelet op de positionering van het LECK mag de adviesvrager een hoog niveau van expertise verwachten.