Jaarcijfers LECK 2020: opnieuw stijging aantal adviesvragen

‘Er is behoefte aan de expertise van het LECK’

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) zag in 2020 opnieuw een toename van het aantal adviesvragen. Artsen die op basis van medische bevindingen een vermoeden hebben van kindermishandeling, kunnen bij het LECK terecht voor duiding en advies. In totaal werden 261 adviesvragen gesteld, 6% meer dan in 2019.

De letsels die beoordeeld werden, waren meestal botbreuken, bloeduitstortingen of hersenletsel. Bij 22% van de adviezen concludeerde het LECK dat kindermishandeling vrijwel zeker of waarschijnlijk is. In 38% van de gevallen kon geconcludeerd worden dat kindermishandeling onwaarschijnlijk was of dat er vrijwel zeker geen sprake van was.
‘De stijging in het aantal adviesvragen zegt dat er behoefte is aan het LECK’, zegt Bart Kruyver, forensisch arts en adviseur van het LECK. ‘Dat wil zeggen dat artsen behoefte hebben aan specialistisch advies bij vermoedens van kindermishandeling. Het feit dat het LECK steeds beter gevonden wordt, betekent dat artsen die met vragen rond dit thema zitten steeds betere informatie krijgen, en dat is mooi. Toch moeten we ook kritisch blijven kijken. Er zijn regio’s die achterblijven als het gaat om het aantal adviesvragen. Waarom is dat? Maken artsen daar gebruik van andere routes of is het LECK daar nog niet altijd goed zichtbaar? Dat zullen we moeten onderzoeken.’

Cijfers in relatie tot COVID-19
Opvallend is dat tijdens de eerste lockdown van de COVID-19 pandemie minder adviesvragen bij het LECK binnenkwamen, en in de zomer van 2020 juist relatief meer. Kruyver: ‘Cijfers koppelen aan COVID is lastig. Het is een nieuw fenomeen waaraan we nog maar weinig conclusies kunnen verbinden. Tijdens de eerste lockdown was iedereen nog in afwachting. Professionals, zoals die van Veilig Thuis, gingen minder op huisbezoek, waardoor het kan zijn dat er minder geweld is gezien en de cijfers afnamen. In de zomerperiode, tijdens de versoepeling, werden er mogelijk weer meer huisbezoeken gedaan. Wellicht dat er tijdens die zomer een inhaalslag is geweest van wat er in de periode ervoor is blijven liggen. Maar dat is slechts gissen. De vraag of er tijdens corona meer kindermishandeling heeft plaatsgevonden, blijft vooralsnog onbeantwoord. Wat we wél weten is dat er in deze periode meer druk is op gezinnen, en dat dát voor problemen kan zorgen.’

Blik op de toekomst: regionale samenwerking
Het jaar 2021 staat voor het LECK in het teken van regionale samenwerking; het LECK wil graag meer uitwisseling met de regionaal forensisch arts. ‘Het is belangrijk dat we geen concurrent worden van elkaar’, zegt Kruyver hierover. ‘Lokaal forensisch artsen hebben soms met dezelfde materie te maken als het LECK. Het gaat om goede onderlinge communicatie: wie kan op welk moment de beste specialisatie bieden? Het belang van het kind moet hierbij altijd voorop staan – hij of zij moet de beste hulp krijgen die op dat moment voorhanden is. Als dat lokaal kan, is dat mooi, maar lukt dat niet, dan schaal je op naar de superspecialist: het LECK. We werken met elkaar aan een heel belangrijk onderwerp. Het gesprek daarover blijven voeren is essentieel.’

Het LECK in 2020
In 2020 werden, naast 261 adviesvragen, 76 overige expertisevragen beantwoord. Bij deze vragen is geen sprake van duiding van letsel of medische bevindingen. Bij 38% van de adviezen kon geconcludeerd worden dat kindermishandeling onwaarschijnlijk was of dat er vrijwel zeer geen sprake van was. In deze gevallen werd het letsel beoordeeld als accidenteel of passend bij ziekte. Bij 22% van de adviezen concludeerde het LECK dat kindermishandeling vrijwel zeker of waarschijnlijk is. Bij de beantwoording van de adviezen werd, naast de LECK-kinderarts en de LECK-forensisch arts, in 29% van de gevallen de LECK-kinderradioloog geraadpleegd. Verder werden bij een aantal casussen in totaal tien andere medische disciplines betrokken. Bij 90% werd het advies onderbouwd met verwijzingen naar medische literatuur. Adviesvragers in 2020 waren vooral kinderartsen en vertrouwensartsen. Bij een tevredenheidsmeting onder adviesvragers gaven respondenten het LECK gemiddeld een 8,9. Zie voor het complete jaarverslag en de samenvatting: https://leck.nu/leck/jaarcijfers/