Visie

Als bij een kind op basis van afwijkingen of klachten een vermoeden van kindermishandeling ontstaat, vereist dit de inzet van zowel kindergeneeskundige als forensisch-medische expertise voor een juiste duiding van de afwijkingen.

De afgelopen jaren is er gewerkt aan een versterking van forensisch-medische expertise bij kinderen (FMEK), bij wie een vermoeden van kindermishandeling aanwezig is. Een geïntegreerde diagnostische benadering waarbij FMEK gecombineerd wordt met een kindergeneeskundige beoordeling was tot de oprichting van het LECK niet mogelijk, behalve bij kinderen die het slachtoffer zijn van acuut seksueel geweld (via enkele Centra Seksueel Geweld).

Mede door een nauwe samenwerking met andere organisaties, wil het LECK wil bijdragen aan de bescherming van kinderen.

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) is het eerste centrum dat geïntegreerde kindergeneeskundige en forensisch-medische expertise en zorg aanbiedt aan kinderen bij wie op basis van bevindingen bij medisch onderzoek een vermoeden van kindermishandeling aanwezig is. Het LECK wil hiermee bijdragen aan de bescherming van kinderen, mede door nauwe samenwerking met andere organisaties.

Een gecombineerde beoordeling die ervoor zorgt dat de diagnostiek voldoet aan de hoogste eisen en voorkomt dat vermoedens verkeerd geduid worden.

Binnen het LECK werken gespecialiseerde kinderartsen en forensisch artsen die dagelijks kinderen beoordelen bij wie een vermoeden van kindermishandeling speelt. Het LECK maakt bij de uitvoering van haar werkzaamheden ook gebruik van de expertise van andere specialisten met specifieke medische kennis, die noodzakelijk kan zijn om letsels te onderscheiden van (zeldzame) aandoeningen. Deze gecombineerde beoordeling zorgt ervoor dat de diagnostiek voldoet aan de hoogste eisen en voorkomt dat vermoedens verkeerd geduid worden. Alle hiervoor benodigde disciplines zijn in het LECK vertegenwoordigd (zie ook het document ‘LECK Kwaliteitscriteria’).

LECK-vulplaatjes-33

LECK-vulplaatjes-34

Functies

Naast de hoofdfunctie van het aanbieden van geïntegreerde kindergeneeskundige en forensisch-medische expertise heeft het LECK nog een aantal andere functies, namelijk:

Een onderwijsfunctie. Het LECK is betrokken bij verschillende cursussen op het gebied van kindermishandeling, zoals de Masterclass Forensisch Pediatrie, de WOKK cursus (i.s.m. de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen), nascholingsdagen in het Nederlands Forensisch Instituut en het onderwijs voor de basisartsopleiding in de LECK-ziekenhuizen. Daarnaast wordt het 2-jaarlijkse EUCCAN georganiseerd en jaarlijks diverse postacademische nascholingsactiviteiten.

Een functie op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Het LECK initieert medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kindermishandeling. Op de eerste plaats zal de primaire taak van het LECK worden beschreven en geëvalueerd. Daarnaast zal vervolgonderzoek geïnitieerd worden in samenwerking met andere disciplines en universiteiten.

Doelstellingen van het LECK

 1. Het organiseren en ten uitvoer brengen van een landelijk expertise centrum voor kindermishandeling.
 2. Het uitoefenen van (tele)diagnostische taken in situaties waarin sprake is van bevindingen bij lichamelijk onderzoek die een vermoeden van kindermishandeling hebben doen ontstaan. Dit betreft die vormen van kindermishandeling waarbij gecombineerde kindergeneeskundige en forensisch-medische beoordeling bij uitstek nodig is. Primair zijn dit lichamelijke mishandeling en verwaarlozing, seksueel misbruik en pediatric condition falsification, maar ook andere vormen van kindermishandeling waarbij bijvoorbeeld groei- en ontwikkelingsachterstand kunnen optreden.
 3. Het ontwikkelen en implementeren van landelijke protocollen op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik.
 4. Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik.
 5. Het ontwikkelen en opzetten van een landelijke databank voor alle casuïstiek waarin het LECK adviseert.
 6. Het bevorderen van samenwerking en kennisdeling tussen medische dienstverleners.
 7. Het ontwerpen en implementeren van onderwijs en opleidingen op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik.
 8. Al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

LECK-vulplaatjes-33

LECK-vulplaatjes-34

Preambule uitgangspunten

Bij het uitvoeren van bovenstaande doelstellingen, baseert het LECK zich op de van toepassing zijnde artikelen in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK 1989), in het bijzonder artikel 39, betreffende het recht op bijzondere zorg voor slachtoffers:

Een kind dat slachtoffer is van oorlogsgeweld of van uitbuiting, misbruik, foltering of een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing heeft recht op bijzondere zorg – in een omgeving die goed is voor het zelfrespect, de gezondheid en de waardigheid van het kind - om te herstellen en te herintegreren in de samenleving.

Met andere woorden: bij alle handelingen staat het belang van het kind voorop, in de zin van artikel 3 van het IVRK.

Uitgangspunten van het LECK

 1. Maximale openheid en transparantie naar het kind en het gezin.
 2. Minimale belasting van het kind en het gezin bij de uitvoering van de werkzaamheden:
 3. Het kind hoeft het verhaal niet bij herhaling te vertellen. De hulpverleners zorgen voor de noodzakelijke overdracht van informatie.
 4. De privacy van het kind wordt zoveel mogelijk bewaakt. Alleen die kennis wordt overgedragen die voor het zorgvuldig uitoefenen van ieders taak nodig is.
 5. Het LECK is een expertisecentrum. Alle vereisten voor het garanderen van deze expertise zijn opgenomen in het document ‘Kwaliteitscriteria’
 6. Het LECK heeft een adviesfunctie . Het LECK zal altijd streven naar zorg zo dicht mogelijk bij het kind en de ouders. Door middel van de adviesfunctie aan regionale centra wil het LECK dit uitgangspunt waar maken.
 7. Het LECK werkt transparant voor de verwijzers. Alle documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de taken zijn op de website van het LECK in te zien.
 8. Het LECK stelt zich toetsbaar op door wekelijks alle adviezen onderling te bespreken.
 9. Het LECK heeft als primaire taak om duidelijkheid te geven over de aard van de bevindingen en in het geval van een letsel de duiding van het letsel in relatie tot het mechanisme. Het LECK streeft hierbij naar een zo’n groot mogelijke duidelijkheid. Indien niet uitgesloten kan worden dat een letsel toegebracht is, zal altijd overleg plaatsvinden met Veilig Thuis. Zo nodig wordt een melding gedaan. Bij overleg met Veilig Thuis worden persoonsgegevens overlegd zodat de veiligheid ingeschat kan worden op basis van life-time incidenten en meldingen van de betreffende casus of diens broers/zussen.
 10. Het LECK is gericht op samenwerking, ten eerste met de het kind en het gezin, ten tweede met de adviesvragers en ten derde met de regionale samenwerkingspartners als het gaat om het veiligstellen van kinderen.

LECK-vulplaatjes-33