24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Hoe vraag ik advies

U bespreekt de casus telefonisch met de dienstdoende LECK-kinderarts. De naam en geboortedatum van het betreffende kind worden hierbij niet genoemd. De LECK- kinderarts vraagt u mogelijk een paar vragen schriftelijk te beantwoorden. Indien nodig beoordeelt de LECK-arts lichtfoto’s. U kunt deze gegevens veilig naar ons e-mailen door gebruik te maken van Zorgmail. Ook kunnen radiologische beelden worden (her)beoordeeld door een LECK-radioloog. Alle beoordelingen worden wekelijks met de hele groep LECK-artsen besproken. U ontvangt de beoordeling en het advies zowel mondeling als schriftelijk.

Bovenstaande is hieronder schematisch weergegeven.

Wilt u ouders uitleggen hoe het LECK werkt, dan kunt u deze informatiekaart aan ze geven of mailen.

Beoordelen lichtfoto’s en/of radiologie

Lichtfoto’s
De artsen van het LECK kunnen op verzoek lichtfoto’s beoordelen. Dit doet de LECK-kinderarts samen met een LECK-forensisch arts. De patiënt dient op de foto zoveel mogelijk onherkenbaar te worden gemaakt. Bij het fotograferen van letsels of afwijkingen, is het van belang dat de foto’s van goede kwaliteit zijn. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft hiervoor instructies opgesteld: NFI Letselfotografie

Herbeoordeling radiologie
Gespecialiseerde (forensisch-)kinderradiologen van het LECK kunnen een officiële herbeoordeling van radiologische beelden verrichten. De werkwijze voor het aanvragen van een officiële herbeoordeling vindt u hier. Let op: radiologische beelden worden altijd met bijbehorende persoonsgegevens beoordeeld. Hier moet dan ook toestemming voor worden gevraagd aan de gezaghebbende ouder(s), het toestemmingsformulier dient ondertekend te zijn en te worden meegestuurd met de cd-rom. Aan het beoordelen van radiologische beelden zijn kosten verbonden. Meer daarover leest u hieronder bij Kosten van een LECK-advies.

Wekelijkse bespreking met alle LECK-artsen

Alle beoordelingen met adviezen worden in een wekelijkse toetsingsbijeenkomst geëvalueerd. Zoveel mogelijk LECK-artsen zijn daar bij aanwezig. De besprekingen verlopen via conference call waarbij de casus en foto’s zonder persoonsgegevens besproken worden.

Berichtgeving over het advies

U ontvangt het LECK-advies zo spoedig mogelijk telefonisch én per e-mail.
Bij een officiële herbeoordeling van radiologische beelden ontvangt u ook een brief op naam van de patiënt vanuit het LECK-ziekenhuis dat de herbeoordeling heeft verricht.
Na de toetsingsbijeenkomst wordt de adviesvrager zo nodig geïnformeerd over bijgestelde conclusies en/of aanbevelingen.

De in de LECK-adviesbrief genoemde leeswijzer, vindt u hier.

Registratie van de casus

Bij het LECK worden alle casussen geregistreerd onder een casusnummer, zonder naam en geboortedatum van het kind. Het is belangrijk dat u dit casusnummer noteert voor het geval u terug wilt komen op de casus. Alle berichtgeving over het advies wordt gedaan onder vermelding van dit casusnummer. Het LECK registreert uw naam en e-mailadres bij het casusnummer, tenzij u hier bezwaar tegen hebt. U vindt hier onze privacyverklaringen waarin beschreven staat hoe wij met uw gegevens om gaan.

Juridische status

De juridische status van een advies van het LECK is dat van een advies. Uitgangspunt daarbij is dat de adviesvrager primair verantwoordelijk is voor de zorg, maar dat daarbij wel vertrouwd moet kunnen worden op de expertise van degene aan wie advies gevraagd wordt. Met andere woorden: het LECK is verantwoordelijk voor het gegeven advies, u als adviesvrager bent, al dan niet gebruikmakend van het advies, verantwoordelijk voor de zorg die u levert. Het LECK adviseert de adviesbrief op te nemen in het medisch dossier van het kind

Kosten van een LECK-advies

Voor een advies van het LECK worden geen kosten in rekening gebracht, behalve wanneer er gevraagd wordt om een officiële herbeoordeling van radiologische beelden. In dat geval ontvangt de adviesvrager een factuur conform onderlinge dienstverlening zoals jaarlijks vastgesteld door de NZa. Ouders ontvangen geen factuur. Voor herbeoordelingen op verzoek van Veilig Thuis worden geen kosten in rekening gebracht.